top of page
Banc chemin.jpeg

Emotiounen a Gefiller

Eis Emotiounen a Gefiller ginn ons wichteg Informatiounen. Si weisen ons, wéini eis eppes wichteg ass oder wéini eppes geféierlech fir eis ass. Si weisen eis, ob ons Grondbedierfnesser (wéi Sécherheet, Selbstwäert, Zougehéiregkeet, Liewenssënn, …) befriddegt oder onbefriddegt sinn.

Mir kënnen eis Emotiounen a Gefiller net kontrolléieren – mir kënnen awer den Ëmgang matt hinne steieren. Mir kënnen eis Emotiounen a Gefiller akzeptéieren, hinne Plaz maache fir esou e mei ausgeglache Liewen ze féieren.
Amplaz eis desagreabel Emotiounen a Gefiller ze bekämpfen, kënne mir dës Energie notze fir se a fir eis wäertvoll a sënnvoll Momenter anzesetzen.
Mir kënnen decidéieren eis net vun eisen Emotiounen a Gefiller beherrschen ze loossen.


An menger Berodung siche mir zesumme Weeër wéi Dir besser matt Äre Emotiounen a Gefiller kënnt ëmgoe.

bottom of page